პროგრამა ORIS ACCOUNTING

საბუღალტრო კომპიუტერული  პროგრამა ORIS-ACCOUNTING

 

 • 1 თავი. ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • 2 თავი. ანგარიშთა გეგმის მომზადება
 • 3 თავი. სასტარტო ნაშთების დასმა
 • 4 თავი. საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები
 • 5 თავი. საბუღალტრო (ფინანსური და სასაქონლო) გატარებები
 • 6 თავი.საბუღალტრო გატარებები დაკავშირებული დოკუმენტებით
 • 7 თავი. სავალუტო გატარებები
 • 8 თავი. კონტროლისა და ანალიზის ინსტრუმენტები – ანგარიშების დათვალიერება (ნაშთები, ბრუნვები, ბარათები, სახეობები), საცდელი ბალანსი, მოგება–ზარალი, მემორიალური ორდერები, ჭადრაკული უწყისი, დოკუმენტალური ბრუნვა, ფულადი სახსრების მოძრაობა (Cash Flow) კონსოლიდაცია.
 • 9 თავი. პირველადი დოკუმენტაცია
 • 10 თავი. ძირითადი საშუალებების რეგისტრაცია და ცვეთის დარიცხვა – ძირითადი საშუალებებზე სასტარტო ნაშთების დასმა, ძირითადი საშუალებების მიღება, ცვეთის დარიცხვა, ძირითადი საშუალებების აფასება, ძირითადი საშუალებების დაშლა, ძირითადი საშუალებების გაერთიანება, პასუხისმგებელი პირის/განყოფილების ცვლილება, ძირითადი საშუალებების სასაქონლო სიაში გადატანა და პირიქით, იქიდან ძირითადი საშუალებების გადმოტანა, ძირითადი საშუალებების სიის ბეჭდვა.
 • 11 თავი. ხელფასები – კადრების სიის მომზადება, დარიცხვის ველების დანიშნულება, ხელფასების დარიცხვა, დარიცხვის ფორმულები, ხელფასის დაანგარიშება, ხელფასის უწყისის ბეჭდვა, დარიცხვის ფორმულებში ცვლილებების შეტანა, ხელფასების დარიცხვის გატარებები.
 • 12 თავი. ვალუტა და საკურსო სხვაობა
 • 13 თავი. სამეურნეო ოპერაციები – შესრულება და აწყობა
 • 14 თავი. კავშირი EXCEL–თან
 • 15 თავი. პროგრამის გადატანა ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე

კურსი გრძელდება 1 თვე, კვირაში 2 შეხვედრა, კურსის ღირებულებაა 125 ლარი.

ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი, კონსპექტები და ბუღალტრის ბარათი. ბარათის მფლობელები სარგებლობენ უფასო კონსულტაციებით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.