საბუღალტრო აღრიცხვის პრაქტიკის პროგრამა

პროგრამა მოიცავს მოქმედი ორგანიზაციის მაგალითზე ანგარიშთა გეგმის მიხედვით:

  • საბუღალტრო დოკუმენტაციის დამუშავება
  • სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები
  • ბრუნვათა უწყისი
  • აღრიცხვის ჟურნალი

შრომის კოდექსის მიხედვით:

  • ხელშეკრულებები
  • შრომითი ხელშეკრულებები და სახელფასო უწყისები
  • შემოსავლების სამსახურის ელ.ვებ გვერდზე მუშაობა

ზედანდები და ანგარიშ/ფაქტურები:

  • ყოველთვიური დეკლარაციების მომზადება და რს,ჯი ზე გადაგზვანა
  • შედარების აქტი და ბიუჯეტის კონტროლი

კურსი გრძელდება 2 თვე, კვირაში 2 შეხვედრა, კურსის ღირებულებაა 250 ლარი.

ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი, კონსპექტები და ბუღალტრის ბარათი. ბარათის მფლობელები სარგებლობენ უფასო კონსულტაციებით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.