საბუღალტრო მომსახურება

ფასები და პირობები

საბუღალტრო მომსახურების პაკეტები

მთავარი ბუღალტერი

ლარი800

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ სწორად წარმართოთ თქვენი ბიზნესს საქმიანობა. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • აუდიტორი და მთავარი ბუღალტერი;
 • სრული ბუღალტრული მომსახურება (არსებული საბუღალტრო პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება და აღრიცხვა ელ. საბუღალტრო პროგრამაში);
 • ხელშეკრულებები და  მონიტორინგი საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
 • საგადასახადო კალენდარი
კონტაქტი

მენტორი

ლარი375

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ბუღალტრული მომსახურება და კვალიფიციური რჩვევები. სტარტაპის ან/და დამწყები ბუღალტერის შემთხვევაში ჩნდება მენტორის საჭიროება რომელიც გაგიწევთ მონიტორინგს და კვალიფიციურ მომსახურებას. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • მთავარი ბუღალტერი;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში კომპანიაში არსებული დოკუმენტაციების საფუძველზე;
 • ხელშეკრულები;
 • მონიტორინგი;
 • კონსულტაციები;
 • საგადასახადო კალენდარი .
კონტაქტი

ბუღალტერი

ლარი300

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს, რომლის საშულებითაც თქვენ შეძლებთ სწორად აწარმოოთ  საგადასახადო დეკლარაციები. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • მთავარი ბუღალტერი;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
 • საგადასახადო კალენდარი;
 • კონსულტაციები;
კონტაქტი

დეკლარაციები

ლარი250

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბუღალტრო პაკეტს რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ დეკლარაციების გადაგზვანას. ხშირია შემთხვევბი როდესაც გადასახადის გადამხდელი სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს დეკლარაციები წარდგენას. პაკეტის ღირებულბაში შედის:
 • გადასახადის გადამხდელის მიერ დამუშავებული მონაცემბის მიხედვით დეკლარაციების წარდგენა (ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციები).
კონტაქტი