საბუღალტრო აღრიცხვა და ანგარიშგება

საბუღალტრო-საგადასახადო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სწავლებისა და გადამზადების ინდივიდუალური პროგრამა (1 მსმენელი).

პროგრამა მოიცავს ბუღალტერის თეორია ბასსის სტანდარტებით, პრაქტიკული მაგალითები და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა Oris ბუღალტერია.

კურსი გრძელდება 2 თვე, კვირაში 3 შეხვედრა, კურსის ღირებულებაა 375 ლარი.

ღირებულებაში შედის სახელმძღვანელო წიგნი, კონსპექტები და ბუღალტრის ბარათი. ბარათის მფლობელები სარგებლობენ უფასო კონსულტაციებით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.