იურიდიული მომსახურება

ჩვენი ადვოკატი მრავალწლიანი გამოცდილებით გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას (იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს) და ზეპირ კონსულტაციებს სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ საქმეებზე.

კერძოდ:

 • იურიდიული კონსულტაციის და განმარტების მიცემა;
 • ხელშეკრულებების, შეთანხმებების და სხვა გარიგებების პროექტების მომზადება;
 • წერილების და განცხადებების პროექტების მომზადება;
 • ბრძანებებისა, რეგულაციებისა და სხვა მსგავსი დოკუმენტების პროექტების მომზადება;
 • კომპანიის და ფიზიკური პირების საქმიანობისათვის საჭირო შესაბამისი ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების პროცესის მხარდაჭერა;
 • უძრავი ქონებისა და სხვა უფლებების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა საჯარო რეესტრში, სამეწარმეო რეესტრში და სხვა ორგანოებში;
 • ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მედიაციაში და არბიტრაჟში წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა;
 • სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის პროცესში საპრივატიზაციო ობიექტებზე წინასწარი ინფორმაციის, დოკუმენტაციის მოპოვება, მათი ანალიზი და შესაბამისი სამართლებრივი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
 • ბინადრობის და მოქალაქეობის საკითხზე კონსულტაციების გაწევა;
 • კომპანიის ხელმძღვანელის და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ცვლილება;
 • და მრავალი სხვა.