პროფესიონალების გუნდი თქვენს სამსახურში

კომპანიის შესახებ

Account LLC - საბუღალტრო ცენტრი არის ბუღალტრის განვითარებაზე ორიენტირებული საკონსულტაციო და სასწავლო კომპანია, რომლის ძირითადი მიზანია მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად როგორც დამწყები ისე მთავარი ბუღალტრებისთვის. ცენტრის მისიაა მოამზადოს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით, ადამიანური და პროფესიული ღირებულებებით აღჭურვილი კურსდამთავრებულები რომლებიც მუდივად იქნებიან ორიენტირებულნი მოახდინონ კვალიფიკაციის ამაღლება და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

საბუღალტრო სწავლება და ანგარიშგება

RS.GE-ს შესწავლა და პრაქტიკა

საბუღალტრო აღრიცხვის პრაქტიკის პროგრამა

პროგრამა ORIS-ACCOUNTING

საბუღალტრო მომსახურების პაკეტები

მთავარი ბუღალტერი

ლარი800

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ სწორად წარმართოთ თქვენი ბიზნესს საქმიანობა. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • აუდიტორი და მთავარი ბუღალტერი;
 • სრული ბუღალტრული მომსახურება (არსებული საბუღალტრო პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება და აღრიცხვა ელ. საბუღალტრო პროგრამაში);
 • ხელშეკრულებები და  მონიტორინგი საგადასახადო კოდექსის მიზნებისთვის;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
 • საგადასახადო კალენდარი.
კონტაქტი

მენტორი

ლარი375

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ მიიღოთ ბუღალტრული მომსახურება და კვალიფიციური რჩვევები. სტარტაპის ან/და დამწყები ბუღალტერის შემთხვევაში ჩნდება მენტორის საჭიროება რომელიც გაგიწევთ მონიტორინგს და კვალიფიციურ მომსახურებას. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • მთავარი ბუღალტერი;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში კომპანიაში არსებული დოკუმენტაციების საფუძველზე;
 • ხელშეკრულები;
 • მონიტორინგი;
 • კონსულტაციები;
 • საგადასახადო კალენდარი .
კონტაქტი

ბუღალტერი

ლარი300

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბაზისო საბუღალტრო პაკეტს ,რომლის საშულებითაც თქვენ შეძლებთ სწორად აწარმოოთ  საგადასახადო დეკლარაციები. პაკეტის მომსახურებაში შედის:
 • მთავარი ბუღალტერი;
 • საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
 • საგადასახადო კალენდარი;
 • კონსულტაციები;
კონტაქტი

დეკლარაციები

250

თვე

პაკეტი წარმოადგენს დისტანციურ საბუღალტრო პაკეტს რომლის საშუალებითაც თქვენ შეძლებთ დეკლარაციების გადაგზვანას. ხშირია შემთხვევბი როდესაც გადასახადის გადამხდელი სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებს დეკლარაციები წარდგენას. პაკეტის ღირებულბაში შედის:
 • გადასახადის გადამხდელის მიერ დამუშავებული მონაცემბის მიხედვით დეკლარაციების წარდგენა (ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციები).
ვრცლად

იურიდიული მომსახურება

ჩვენი ადვოკატი მრავალწლიანი გამოცდილებით გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას (იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს) და ზეპირ კონსულტაციებს სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ საქმეებზე.

კერძოდ:

- იურიდიული კონსულტაციის და განმარტების მიცემა;

- ხელშეკრულებების, შეთანხმებების და სხვა გარიგებების პროექტების მომზადება;

- წერილების და განცხადებების პროექტების მომზადება;

- ბრძანებებისა, რეგულაციებისა და სხვა მსგავსი დოკუმენტების პროექტების მომზადება;

- კომპანიის და ფიზიკური პირების საქმიანობისათვის საჭირო შესაბამისი ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების პროცესის მხარდაჭერა;
- უძრავი ქონებისა და სხვა უფლებების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა საჯარო რეესტრში, სამეწარმეო რეესტრში და სხვა ორგანოებში;
- ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მედიაციაში და არბიტრაჟში წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა;
- სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის პროცესში საპრივატიზაციო ობიექტებზე წინასწარი ინფორმაციის, დოკუმენტაციის მოპოვება, მათი ანალიზი და შესაბამისი სამართლებრივი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება;
- ბინადრობის და მოქალაქეობის საკითხზე კონსულტაციების გაწევა;
- კომპანიის ხელმძღვანელის და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ცვლილება;
- და მრავალი სხვა.

სერტიფიკატები

კანადის ბიზნესის კოლეჯი

კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლა

ევროპის აკადემიურ ცენტრი

ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი