მთავარი გვერდი | რა არის ბუღალტერია | ჩვენ შესახებ | ვაკანსიები | საკონტაქტო ინფორმაცია | ბმულები ქართული ენა Русский язык English Language

საიდან დავიწყოთ, როგორ ვიმუშაოთ, რას მივაღწიოთ

ვ. დობორჯგინიძე

დამწყებ ბუღალტრებს,

ეკონომისტებს, ფინანსისტებსავტორებისაგან

        ძვირფასო მკითხველო!
        წიგნი არის ჩვენი საბუღალტრო სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ,,აუდიტ-კონსალტინგ ცენტრი” პირველი გამოცემა, რომელიც საჭირო იქნება საბუღალტრო პროფილისა და საბუღალტრო საქმის შესწავლით დაინტერესებული ფართო ფენებისა და ამ დარგის ახალი კადრებისათვის.
        საბუღალტრო თეორია და რეალური პრაქტიკის მოთხოვნები მუდმივად უნდა დავაკავშიროთ ერთმანეთს და ამით სრულვყოთ ჩვენი ცოდნა, გამოცდილება და პროფესიონალიზმი ამ სფეროში.
        დამწყები ბუღალტრის სამაგიდო წიგნი არ არის ძალიან დიდი მოცულობისა, იგი შინაარსობრივად ზომიერი და გასაგებია, რადგან ძნელი იქნება დიდი მოცულობის სახელმძღვანელოს ათვისება-დაძლევა. იგი მოიცავს ყოველივე აუცილებელ და საკმარის ძირითად მიმართულებებს და რეალურად ასახავს სწორი და სრულყოფილი აღრიცხვის პრინციპული მნიშვნელობის საკითხებს, რათა დამწყებმა სპეციალისტმა, თავიდანვე დამოუკიდებლად შეძლოს საბუღალტრო საქმიანობა და თანამიმდევრული, სამეწარმეო-საგადასახადო კანომდებლობის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მართვა.
        გისურვებთ გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის ამაღლებას, წარმატებებსა და წინსვლას.

შინაარსი

1. აღრიცხვა და სტანდარტები
არსი და მნიშვნელობა

2. საგადასახადო კოდექსი ბუღალტრის სამაგიდო წიგნია
ზოგადი მიმოხილვა, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი,
ერთობლივი შემოსავალი, გამოქვითვები და ზარალი, შემოსავლების
დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან, საგადასახადო აღრიცხვის წესები,
გადასახადების ადმინისტრირების წესები, დღგ, ქონების გადასახადი

3. ანგარიშთა გეგმა
საბუღალტრო აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა, ძირითადი წესები (პრინციპები),
აღრიცხვის გეგმა და ბუღალტერის უფლებები, ვალდებულებები და
პასუხისმგებლობა

4. ორმაგი ჩაწერის წესი აღრიცხვის ხერხემალია
ბალანსის არსი და მნიშვნელობა, ბრუნვითი უწყისი, ბუღალტრული
გატარების შედგენა და საბუღალტრო დოკუმენტაცია

5. საბუღალტრო აღრიცხვის წესები და გატარებები მომსახურების, ვაჭრობა-დისტრიბუციის სფეროში
ძირითადი საშუალებები, სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, ფულადი საშუალებები, შრომის ანაზღაურება.

6. მზა პროდუქციის კალკულაცია
წარმოების სფერო

7. საბუღალტრო პროგრამა ,,ორისი”
მართვა და გამოყენება

ბუღალტრის ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი

გამოყენებული ლიტერატურა

გამოყენებული ლიტერატურა

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 2010.
2. საქართველოს კანონი მეწამეთა შესახებ, 2010.
3. საქართველოს შრომის კოდექსი, 2010.
4. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება, 2008.
5. ქართულ-ინგლისურ-რუსული განმარტებითი ლექსიკონი, 2005.